top of page

Onlineklas & Privacy

Disclaimer

Onlineklas kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website en in haar e-mails voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Onlineklas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Onlineklas.


De informatie op deze website wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Onlineklas kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Onlineklas niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is. Gegevens die op deze website voorkomen en die in e-mails zijn opgenomen, mogen niet zonder toestemming van Onlineklas gebruikt worden.

Cookie instellingen

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Onlineklas maakt gebruik van analytics-programma's (b.v. Google Analytics), om de bezoekcijfers en campagnes (anoniem) te kunnen analyseren.

Websites als YouTube, Twitter en Facebook maken ook gebruik van cookies. Die kunnen op deze website worden gebruikt. Denk daarbij aan filmpjes van YouTube en de 'vind-ik-leuk' knop van Facebook.

Ook maken we gebruik van cookies voor de werking van ons platform. Deze functionele cookies kunt u niet uitzetten.

Copyright

Onlineklas is een handelsnaam van Stenvert Systems & Service BV © 2015 - 2018. Alle rechten voorbehouden. Niets van Onlineklas mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onlineklas.

Voor zover het maken van kopieën uit de uitgaven van Onlineklas is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot Onlineklas te wenden.

 

Afbeelding(en) o.a. gebruikt onder licentie van Shutterstock.com. Spraakhulp onder licentie van ReadSpeaker.com.
Zoekmachine technologie onder licentie van WizeNoze.com.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0

Onlineklas is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het primair en voortgezet onderwijs

waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Onlineklas bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs.

bottom of page