top of page

Taal en zaakvakken in groep 3-4, de perfecte combi voor een rijke les!


Taal, spelling en rekenen, dat zijn de kernvakken waar in groep 3 en 4 de focus ligt. Het is dé basis van het verdere onderwijs. Daardoor worden de vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, samengenomen als de zaakvakken, pas aangeboden in groep 5 tot en met 8.

Met onze ambitie voor zaakvakonderwijs, hebben wij een vernieuwd programma opgesteld voor de groepen 3 en 4 om taalonderwijs betekenisvol te maken. Door taal en zaakvakken op elkaar af te stemmen, en de lessen rond een thema te ordenen, wordt er meer ruimte gecreëerd voor betekenisvol taalonderwijs waarbij kinderen ook verwonderd worden door nieuwe onderwerpen.

Wij hebben gekeken naar de behoefte van de kinderen. Daaruit bleek dat de kinderen nieuwsgierig zijn en graag nieuwe dingen willen ontdekken maar nóg niet zelfstandig genoeg zijn om dit alleen te doen. De leerkracht speelt een sleutelrol, waardoor van elke zaakvakles een waardevol leermoment wordt gemaakt, ook op het gebied van taal. Nadruk wordt gelegd op de woordenschat ontwikkeling, mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke taalvaardigheid, lezen.

Woordenschat ontwikkeling Bij jonge kinderen groeit de woordenschat gigantisch snel, elke dag leren ze nieuwe woordjes die ze op termijn ook zelf kunnen inzetten bij hun mondelinge en schriftelijke taal. Tijdens de les staan de sleutelwoorden centraal die de kinderen aangeboden krijgen. Door de onderdompeling in het onderwerp, leren de kinderen onbewust allemaal nieuwe woorden. Ze leren de betekenis op een snelle en effectieve manier omdat ze de woorden direct kunnen toepassen in bijvoorbeeld het maken van een woordweb.

Mondelinge taalontwikkeling

Mondelinge taalverwerking is een belangrijk onderdeel van het onderwijs omdat kinderen de zojuist geleerde informatie leren gebruiken en toepassen. Verwerkingsvormen die kinderen stimuleren om iets in eigen woorden uit te drukken zijn bijvoorbeeld het houden van een presentatie, discussie in de klas of het maken van een toneelstuk. Bij het maken van een toneelstuk komen rijke leersituaties voor omdat kinderen een verhaal moeten bedenken dat aansluit op het onderwerp, zich moeten inleven in een ander perspectief, hier tekst bij moeten bedenken, met groepsgenoten moeten overleggen over de rolverdeling om vervolgens het toneelstuk uit te spelen. Zo lijkt een vrij eenvoudige verwerkingsvorm veel leermomenten te bevatten dat meerdere vakgebieden raakt.

Schriftelijke taalontwikkeling Naast een mondelinge verwerking op een opdracht, zijn er ook schriftelijke verwerkingen waarbij de kinderen de informatie van de les kunnen toepassen. Denk hierbij aan het maken van een muurkrant, het invullen van een werkblad of het schrijven van een verhaal.

Lezen Lezen is dé manier om informatiebronnen te kunnen begrijpen. Kinderen zoeken in boeken of op het internet naar geschikte informatie. Met behulp van de digitale boekentool: Onlineklas lezen, kan elk kind op het geschikte niveau een boek zoeken dat past bij het onderwerp van de les.

Kort samengevat: Door het thematische karakter van de methode met een sturende rol voor de leerkracht die betekenisvolle leermomenten kan creëren op zowel het gebied van taal als zaakvakken, kunnen kinderen zich in de breedste vorm ontwikkelen. Ze zijn op weg om een zelfstandige en nieuwsgierige TopOndernemer te worden!


bottom of page